Garanti Şartları

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
 
maddesinde yer alan; 
 
a- Sözleşmeden dönme,
 
b- Satış bedelinden indirim isteme,
 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 
haklarından birini kullanabilir.
 
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını 
 
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi 
 
durumlarında;
 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna 
 
veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
 
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 
 
benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde 
 
arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
 
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bize Merheba Demek İster Misiniz? Sizden Mail Almak İsteriz.

(0532) 650 53 95 ->Whatsapp Pazartesi-Cuma (8:30-17:30)


(0322) 244 10 34


bilgi@ekinyazilim.com

Reşatbey Mah. 62005 Sk. Bilge Apt. Kat:2 No:5
Seyhan / Adana / Türkiye

Mesajınızı aldık, teşekkür ederiz...

banner

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!